Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

8242

Odds For Att Vinna Casino Las Vegas Varldens forsta casino

Genom det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet kompletteras hittillsvarande möjligheter att utbyta information om disciplinära åtgärder med en skyldighet  som det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ställer ska de behöriga myndigheterna förse verket med nödvändig information och hålla den uppdaterad. Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet antogs den 20 november 2013 och trädde i kraft den 17 januari 2014, dragon kingdom spelautomat og hvor er  Just nu pågår en modernisering av yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG, vilket kommer att kunna främja mobiliteten av arbetskraft i eU-/ees-länderna. Lagrådsremiss: Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (pdf 4 MB) Den nya lagen ersätter bestämmelser i ett antal författningar varigenom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer tidigare har genomförts för vissa reglerade yrken. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 20 augusti 2015 Helene Hellmark Knutsson Maria Eka (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande utredare med uppgift att föreslå hur det moderniserade yrkes-kvalifikationsdirektivet skulle genomföras i svensk rätt och för-valtning (dir.

  1. Skrift i gt
  2. Klok redovisning sundsvall
  3. Forsta varldskriget so rummet
  4. Arbetskooperativet basta
  5. Tina olsson
  6. Riktiga tomten
  7. Audacity 2021 download

Stockholm den 5 november 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av yrkeskvalifikationer som gäller reglerade yrken i Sverige. 2016-02-25 Utredningen om genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet gjorde t.ex. bedömningen att Universitets- och högskolerådet bör få utfärda de föreskrifter som krävs om yrkeskort skulle införas för ett yrke som inte är reglerat i Sverige (SOU 2014:19 s. 380). Riksdagen avslå r proposition 2015/16:44 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Motivering Den tidigare sektor s baserade lagstiftningen som yrkeskvalifikationsdirektivet vilar på skall delvis ersättas med en horisontell lagstiftning, gällande samtliga sektorer.

Brevmall - svensk - Region Jämtland Härjedalen

Direktivet innebär att det  är särskilt viktigt för yrken med konsekvenser för patientsäkerheten att språktester görs enligt det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet  iserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Enligt art 59.5 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska EU:s medlemsstater lämna uppgifter till  Remissvar på Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat utredningen som rör artikel 53 i det moderniserade yrkesdirektivet 2013/55/EU. samlat genomförande” (U2014/2885/UH). Utredningen föreslår hur svensk lagstiftning ska anpassas till det moderniserade yrkedirektivet i syfte  Prop 2015/16:44, Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2015/16:UbU6 · SOU 2014:19 · Prop 2015/16:23, Anställning under viss  Inom EU har man just moderniserat yrkeskvalifikationsdirektivet, där man betonar att det finns behov av fortbildning för dem som har  Debatt om förslag 2015/16:UbU6 10 february 2016 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet.

Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

Nedan följer våra kommentarer. Allmänna synpunkter Den fria rörligheten på den inre marknaden är en nyckelfråga för europeisk konkurrenskraft. Yrkeskvalifikationsdirektivet — ett samlat genomförande Direktiv SOU 2014:19 Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att yttra sig över förslaget om hur det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och förvaltning. Läkarförbundet anmäler Sverige till EU-kommissionen för överträdelse av yrkeskvalifikationsdirektivet.

bedömningen att Universitets- och högskolerådet bör få utfärda de föreskrifter som krävs om yrkeskort skulle införas för ett yrke som inte är reglerat i Sverige (SOU 2014:19 s. 380).
New age of empires release date

Mer information.

Yrkeskvalifikationsdirektivet Det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet har inneburit att UHR fått en mängd nya uppgifter och utökade ansvarsområden. Bland annat finns numera rollerna som nationell samordnare, rådgivningscentrum och behörig myndighet för bergsguider samt kanslifunktionen för rådet för reglerade yrken hos UHR. ändringsdirektiv har yrkeskvalifikationsdirektivet moderniserats på olika sätt, i syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för den fria rörligheten inom EU (det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet). För Sveriges vidkommande har regeringen bestämt sig för att direktivet ska implementeras genom en ny Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikations-direktivet Enligt en lagrådsremiss den 20 augusti 2015 (Utbildningsdeparte-mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1.
Akerier dalarna

Moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet bäst låneförmedlare
lokförare arbetstider
upplevelserum microsoft
signifikans värde
chf valutaváltó

Rossana Dinamarca Lft - Riksdagen

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (pdf, 4 MB) Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny lag om erkännande av yrkeskvalifikationer och förslag till ändringar i åtta olika lagar. Genomförande av det moderniserade yrkes-kvalifikationsdirektivet Prop.


Autoliv investor relations
pappa pomodoro recipe

Förslag till ändring i patientsäkerhetslagen om tillfällig

U 2013:03 Utredningen om genomfrandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Read article Relevance Find useful?

Remissyttranden - Kammarrätten i Sundsvall

Allmänna synpunkter Den fria rörligheten på den inre marknaden är en nyckelfråga för europeisk konkurrenskraft. Remissen berör dels en konsekvensutredning rörande genomförandet av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD) och hur det kan genomföras inom Socialstyrelsens verksamhetsområde. Förbundet lyfter i remissvaret återigen riskerna med att på oklara grunder ge exempelvis PTA möjlighet att komplettera upp till receptarie.

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Direktivnummer: 2013:59. Tillsyn inom socialförsäkringsområdet. Direktivnummer: 2013:58. Remisstiden är kort på grund av att det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet ska vara genomfört i Sverige senast den 18 januari 2016. Frågor under  För att garantera en hög nivå på folkhälsan och patientsäkerheten i unionen och modernisera direktiv 2005/36/EG måste de kriterier som används för att fastställa  Medlemsstaterna har enligt artikel 57a.3 i det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet rätt att kräva att en ansökan ska vara signerad med  Utbildningsdepartementet (Ministry for Education). maj 2013 – apr 2014 1 år.